مدير الموقع

برنامه قهرمانان
این برنامه با اجرای استاد امام الدین رحیمی به معرفی قهرمانان اسلام بعد از صحابه کرام می پردازد
.
آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : سه شنبه ها
ساعت 18:45 به مکه مکرمه

ساعت 20:15 به وقت  تهران و کابل

ساعت 20:45 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم :چهارشنبه ها
ساعت 13:15 به مکه مکرمه 

ساعت 14:45 به وقت تهران وکابل

ساعت 15:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : پنج شنبه ها
ساعت 07:15 به مکه مکرمه

ساعت 08:45 به وقت تهران و کابل

ساعت 09:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم : جمعه ها

ساعت 01:15 به مکه مکرمه

ساعت 02:45 به وقت تهران وکابل

ساعت 03:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه قهرمانان
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: