مدير الموقع

برنامه نام آوران سرزمین فارس
برنامه نام آوران سرزمین فارس با اجرای دکتر نورمحمد امراء به معرفی شخصیت های بزرگ سرزمین فارس، در دین مبین اسلام می پردازد

آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:


پخش اول : پنج شنبه ها
ساعت 21:00 به مکه مکرمه
ساعت 22:30 به وقت 
تهران وکابل

ساعت 23:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم :جمعه ها
ساعت 15:15 به مکه مکرمه
ساعت 16:45 به وقت 
تهران و کابل

ساعت 17:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : شنبه ها
ساعت 09:15 به مکه مکرمه
ساعت 10:45 به وقت 
تهران و کابل

ساعت 11:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش چهارم:  پنج شنبه ها
ساعت  03:15 به مکه مکرمه
ساعت 04:45  به وقت 
تهران وکابل

ساعت 05:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه نام آوران سرزمین فارس
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: