مدير الموقع

لیست پخش برنامه های روزانه شبکه جهانی وصال حق در ماه مبارک رمضان:

 برنامه زنده لحظه های آسمانی
پخش زنده ساعت:
16:00 به وقت مکه مکرمه
17:30 به وقت تهران و کابل
18:00 به وقت تاجیکستان

تکرار این برنامه ساعت:
00:00 به وقت مکه مکرمه
01:30 به وقت تهران و کابل
02:00 به وقت تاجیکستان

 برنامه زنده فتاوای رمضانی
پخش زنده ساعت:
17:45 به وقت مکه مکرمه
19:15 به وقت تهران و کابل
19:45 به وقت تاجیکستان

تکرار این برنامه ساعت:
03:00 به وقت مکه مکرمه
04:30 به وقت تهران و کابل
05:00 به وقت تاجیکستان

 تلاوت یک جزء کامل قرآن کریم همراه با ترجمه معانی آن
پخش اول ساعت:
12:00 به وقت مکه مکرمه
13:30 به وقت تهران و کابل
14:00 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
21:00 به وقت مکه مکرمه
22:30 به وقت تهران و کابل
23:00 به وقت تاجیکستان

 درس تفسیر مولانا عبدالغنی بدری (کتاب مبین)
پخش اول ساعت:
01:00 به وقت مکه مکرمه
02:30 به وقت تهران و کابل
03:00 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
10:00 به وقت مکه مکرمه
11:30 به وقت تهران و کابل
12:00 به وقت تاجیکستان

 برنامه آموزش روخوانی قرآن
پخش اول ساعت:
04:00 به وقت مکه مکرمه
05:30 به وقت تهران و کابل
06:00 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
11:30 به وقت مکه مکرمه
13:00 به وقت تهران و کابل
13:30 به وقت تاجیکستان

پخش سوم ساعت:
17:00 به وقت مکه مکرمه
18:30 به وقت تهران و کابل
19:00 به وقت تاجیکستان

 برنامه درسهای رمضانی
پخش اول ساعت:
06:15 به وقت مکه مکرمه
07:45 به وقت تهران و کابل
08:15 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
23:15 به وقت مکه مکرمه
00:45 به وقت تهران و کابل
01:15 به وقت تاجیکستان

 برنامه همگام با نبی رحمت
پخش اول ساعت:
07:00 به وقت مکه مکرمه
08:30 به وقت تهران و کابل
09:00 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
19:30 به وقت مکه مکرمه
21:00 به وقت تهران و کابل
21:30 به وقت تاجیکستان

 برنامه بینش اسلامی
پخش اول ساعت:
08:00 به وقت مکه مکرمه
09:30 به وقت تهران و کابل
10:00 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
15:30 به وقت مکه مکرمه
17:00 به وقت تهران و کابل
17:30 به وقت تاجیکستان

 برنامه عقیده در پرتو قرآن و سنت
پخش اول ساعت:
09:15 به وقت مکه مکرمه
10:45 به وقت تهران و کابل
11:15 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
20:30 به وقت مکه مکرمه
22:00 به وقت تهران و کابل
22:30 به وقت تاجیکستان

 برنامه نامهای جاویدان
پخش اول ساعت:
04:45 به وقت مکه مکرمه
06:15 به وقت تهران و کابل
06:45 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
15:00 به وقت مکه مکرمه
16:30 به وقت تهران و کابل
17:00 به وقت تاجیکستان

 برنامه با دعوتگران
پخش اول ساعت:
02:30 به وقت مکه مکرمه
04:00 به وقت تهران و کابل
04:30 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
08:30 به وقت مکه مکرمه
10:00 به وقت تهران و کابل
10:30 به وقت تاجیکستان

 برنامه گناهان کبیره
پخش اول ساعت:
05:30 مکه مکرمه
07:00 به وقت تهران و کابل
07:30 به وقت تاجیکستان

پخش دوم ساعت:
14:15 به وقت مکه مکرمه
15:45 به وقت تهران و کابل
16:15 به وقت تاجیکستان

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه های شبکه جهانی وصال حق در ماه مبارک رمضان
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: