مدیر سایت

رد بر خرافه سرایان

این برنامه با اجرای استاد محمد باقر سجودی می باشد که در صدد رد بر خرفات و بدعات و اباطیل است که آخوندهای رافضی آنرا به اسلام و مسلمانان نصبت می دهند و در  گمراه کردن مردم تلاش دارند.                                                                                                                                                   

ساعات پخش این برنامه:

 رد بر خرافه سرایان: 

چهار شنبه ها

مكه: 19:30

تهران:  21:00

کابل: 21:00

دوشنبه: 21:30

 

بازپخش اول پنجشنبه ها:

مكه: 14:00

تهران:  15:30

کابل: 15:30

دوشنبه: 16:00

 

بازپخش دوم جمعه ها:

مكه: 08:00

تهران:  09:30

کابل: 09:30

دوشنبه: 10:00

 

بازپخش سوم شنبه ها:

مكه: 02:00

تهران:  03:30

کابل: 03:30

دوشنبه:04:00

 

 

 

 

 

 

 

 
          Bookmark and Share      
 
رد بر خرافه سرایان
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: