مدیر سایت

گفتگو

پرداختن به چرای مظلومیت همه جانبه اهل سنت ایران و ارائه راه چاره برای بنیاد نهادن آینده ای بهتر، با مشارکت مهمانان و کارشناسان با اجرای آقای فردين باسامى هدف اصلی این برنامه میباشد.
 

                                                                                                                                                                         زمان پخش این برنامه:


پخش زنده: دوشنبه ها

دوشنبه ها

مكه: 19:30

تهران:  21:00

کابل:  21:00

دوشنبه: 21:30


 

بازپخش اول سه شنبه ها:

 

مكه: 14:00

تهران:  15:30

کابل: 15:30

دوشنبه: 16:00

 

بازپخش دوم چهار شنبه ها:

 

مكه: 08:00

تهران:  09:30

کابل: 09:30

دوشنبه: 10:00

 

بازپخش پنجشنبه ها:

 

مكه: 02:00

تهران:  03:30

کابل: 03:30

دوشنبه: 04:00

 

 

 

 
          Bookmark and Share      
 
گفتگو
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: