مدیر سایت

فرکانس وصال حق بر ماهواره يوتل ست 7

ماهواره یوتلست  7
فرکانس: 11387
پولاریزاسیون: افقی )HORIZONTAL(
سیمبل ریت:27500
اف. ای .سی: 3/4

 

 
          Bookmark and Share      
 
فرکانس وصال حق بر ماهواره یوتل ست 7: فرکانس: 11387 پولاریزاسیون: افقی (HORIZONTAL) سیمبل ریت: 27500 اف. ای .سی: 3/4
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: