برنامه های زنده شبکه

برنامه های ضبط شده شبکه

سامانه پیامگیر: 00442035192091
whatsapp: 00971528817259
SMS: 00971528817259
telegram channel:https://t.me/wesalhaqtv
Email: [email protected]
فرکانس های شبکه جهانی وصال حق
ماهواره هاتبرد: 11296 Horizontal - 27500 - 5/6
ماهواره نايل ست: 11391 Vertical - 27500 - 5/6

جدول پخش برنامه ها